2012

01.03.2015 15:00

Referat årsmøtet 18. mars 2012 i Norsk Frieserforbund

Sak 1. Godkjenning av årsmøtet:

JA


Sak 2. Valg av møteleder og referent:


Møteleder Bjørn og Referent: Yngvild Bjørsvik


Sak 3. Godkjenning av årsberetning for 2011:


Styret la fram årsberetning. (Oversikt vil komme på nett. )


Til info:

• NFF og KFPS har siden NFF ble stiftet hatt et tett samarbeid bl.a. når det gjelder reglement og forskrifter.

• Det ble skifte av kasserer i foregående år fordi kasserer trakk seg. Ny kasserer fikk ingen overgangspapirer; måtte starte fra scratch. Ingen bilag fulgte med; bare noen kontoutskrifter. Det fantes f.eks. ingen oversikt over medlemmer og deres innbetalinger.

• Hele foregående år var preget av vanskeligheter og konflikter der styret ble motarbeidet og forsøkt kastet av personer (medlemmer) utenfor styret. Dette har tatt på og hele styret ønsker å gå av etter uforholdsmessig stor innsats for å få bukt med negativitet, svertekampanjer og motarbeiding av styret og dets oppgaver. Til tross for dette har styret fått til mange positive ting; så som flott kåring på Lefdal, fotokonkurranse, dressurcup m.m.

• Pga at styret føler seg utkjørt av diverse ødeleggende elementene (info ble gitt på møtet, på tidligere møter og vil bli utdypet i noen av dagens saker) vil det i dag bli innsatt et nytt styre. Hovedkonfliktene er ordnet opp i og nytt styre kan se fram mot mange muligheter til å gjøre det godt framover; skape positivitet rundt forbundet og vi går inn i det nye året med ny profil om å unngå konflikter ved å følge forskrifter og unngå å kommunisere med konfliktskaperne (nå utmeldte medlemmer) og eventuelle andre som måtte ønske å ødelegge NFFs renommé.

Sak 4. Godkjenning av regnskap:

Nei


• Regnskap ble ikke lagt frem på årsmøtet, men satt opp etter årsmøtet.

• Kåringen gikk i pluss med ca 5000 kr, til tross for mye tull og uorden rundt sponsoravtale osv. som styret måtte ta hånd om.

• Pr. i dag står ca. kr. 51 000 på konto; 4500.- i kontanter. Kontantene (- penger til mat på årsmøtet) ble overlevert ny kasserer. (Se valg; senere sak)

• Pr. i dag står 20 betalende medlemmer på listen for inneværende år. Ny kasserer 2011 lagde system i medlemstallene. Gratisprogrammet

Faktura 1 blir brukt; dette sørger for at alle medlemmer blir registeret med registreringsnummer, navn på medlem (og på deres hester?)

• Kasserer har sagt seg villig til å evt. bidra ved behov til etter at kåringen er gått av stabelen.

Sak 5: Valg av styremedlemmer og kasserer:

Ettersom hele styret ønsker å trekke seg, vil det være behov for 5-8 personer til å ta over dette frivillige arbeidet. Dette ble et annerledes valg; et krisevalg, der samtlige interessenter ble stemt inn;

Følgende personer ble valgt inn i styret;

• Leder: Margareta Erlandsson

• Nestleder: Siri Øksnes

• Kasserer: Tonje Solberg

• Øvrige styremedlemmer (disse konstituerer seg selv på første møte):Gro Hvidevoll, Iselin Pedersen, Laila Kleveland, Anne Holmen, Ragnhild Johannesen, Preben Guttormsen.

Innsendte saker til årsmøtet:


6:1. Utestenging / ekskludering fra NFF:

Siden personer som tidligere ble avgjort utestengt fra NFF ikke lenger er medlemmer, ble det diskutert hvorvidt disse kan nektes ny innmelding i foreningen.

(Dette gjelder sponsor og noen personer som bl.a. opprettet egne, ekskluderende og svertende facebookgrupper, i tillegg til aktivt å motarbeide det valgte styret og forsøk på å manipulere styret/forrige styret til å legge ned forbundet for å i stedet innsette seg selv i et nytt NFF)

Styret kan ikke utestenge utmeldte medlemmer etter

paragraf 13, men kan bruke paragraph 4 for å nekte «svartelista» personer nytt medlemskap. Det gamle styret, som sitter med en oversikt over disse personene og grunnene til at de bør nektes nytt medlemskap, vil legge med en anbefaling til nytt styre om at disse personer nektes nytt medlemskap.* Det nye styret kan forøvrig bruke paragraf 13 på medlemmer som bevisst ikke følger vedtekter eller på annen måte prøver å ødelegge NFFs intensjoner.

(*I tillegg til dette ble noen medlemmer utestengt fra facebookgruppen for NFF medlemmer; noen av disse fikk komme inn igjen og har oppført seg fint i ettertid.)

6:2. Bruk av andre hesterasers logo på NFFs hjemmesider:

Det ble diskutert hvorvidt det skal tillates at andre hesteraser med tilknytning til Frieserhesten, som f.eks. Barockpinto eller Warlander, på NFFs hjemmesider, kan legge sine logo på hjemmesidene til NFF, og hvorvidt dette kan føre til at rasens renhet ikke blir ivaretatt. NFF har sendt forespørsel til KFPS om hvordan dette blir praktisert i Nederland, men vi har ikke fått noe svar ennå.

Avstemming gav følgende resultater:

• 2 for

• 9 mot

• 1 usikker

Ettersom det er et diskuterbart tema der spørsmålsstillingen kan tolkes, ble det enighet om at avstemmingsresultatet er foreløpig; at dersom KFPS er

for (at dette ikke er noe problem), så kan det nye styret vurdere saken på ny.

6:3. Kåring i nord

og om man kan stille egen gård til disposisjon om man stiller egne hester:

Ettersom det er fullt forståelig at det er ønske om egne kåringer i nord, pga lange reiser, stiller NFF seg i utgangspunktet ikke negative til at det kan foretas kåringer i nord, så lenge dette skjer etter visse retningslinjer og i samarbeid med NFF. NFF kan imidlertid ikke ta seg råd til aktiv deltagelse gjennom reising, men vil være behjelpelige med å skaffe dommere, handlere osv. Dette kan ikke bli gjennomførbart før tidligst 2013. Husk at NFF er drevet på dugnad; ønsker medlemmer at noe skal skje i sin landsdel må medlemmer være villige til å stille på dugnad og bidra til at f.eks kåringer lar seg gjennomføre.

For at kåring i nord skal bli aktuelt må det være nok interesserte, evnt. bindende påmelding, og det må ikke medføre store utgifter for NFF. På en kåring må regnskapet gå i pluss. Det krever god planlegging, nok frivillige til å være med å organisere og drive kåringen, nok påmeldte hester og at dommere og handlere fra Nederland er villige til å stille. KFPS har frister for hvor tidlig man må bestille dommere/ handlere og visse kriterier for å komme til en kåring.

Det ble også diskutert hvorvidt man kan stille egen gård til disposisjon, og konsensus var at det ikke er noe i veien for dette, at fagfolkene fra KFPS er profesjonelle nok til ikke å favorisere gårdseiers hester, da hensyn til rasen nødvendigvis står i fokus.

6:4. Deling av Frieser-Norge:

At ekskluderte/ utmeldte medlemmer oppretter egne klubber eller face book grupper o.l. kan ikke styret gjøre noe med. Vi må derimot jobbe for å fremme NFF positivt og derved opprettholde, helst øke, medlemsmassen, og gjennom positive tiltak hindre at negative holdninger og rykter spres. NFF vil ha nulltoleranse for surmuling og svartmaling eller baktaling av NFF eller enkeltpersoner i forbundet. Medlemmer som bryter forskriftene eller etiske regler enten på hjemmesiden eller ellers i det offentlige rom vil få konsekvenser; i verste fall permanent utestenging fra NFF.

Styret trenger nå tid og ro til å etablere seg og planlegge positive tiltak for godt felleskap i NFF. Målet er å komme over krisen som har vært og å komme sterkere tilbake til fordel for medlemmene.

6:5.Medlemsblad:

Det har vært uttrykt ønske om et medlemsblad, evnt. også et medlemskort, slik at medlemmene får noe igjen for å være medlem. Styret har i foregående år, til tross for gode intensjoner, ikke klart å komme i mål med et slikt tidkrevende arbeid, pga de konflikter som har vært og fordi en frivillig, ansvarlige person trakk seg fra vervet tidlig i året. Det er imidlertid bestilt inn PHRYSO-blader (en engelsk versjon) til medlemmene som vil få dette når det kommer ut.

Foreløpig blir det ikke planlagt å lage et slikt blad for medlemmene, da mange saker er mer presserende i NFF. Mange mener at en god hjemmeside/websider ivaretar behovet for en klubb tilhørighet. "Medlemsblad" i form av pdf fil kan bli gjennomførbart i 2012.

6:6. Webside:

Det etterlyses en jevnere infostrøm på NFFs websider. Tonje Solberg som har hatt websiden har sagt seg villig til å fortsette å ha dette ansvaret, men er avhengig av stoff fra både medlemmer og styret i NFF.

6:7: Passive medlemmer:

Det ble bemerket og tatt opp som sak at medlemmene totalt sett virker ganske passive, og at det skulle en fotokonkurranse til for at medlemmene skulle våkne. En interessant observasjon er at medlemmene tilsynelatende først ønsker å delta hvis de føler at de kan oppnå (få?) noe for anstrengelsen...

Sannsynligvis skyldes mye av denne passiviteten at en travel hverdag innhenter de fleste og hindrer oss i mange gode fortsetter eller intensjoner...

6:8: Kjøreclinicer; andre clinicer osv.

Det har vært vanskelig å sette i gang alternative clinicer, da man lett blir sittende med for få deltakere og evnt. innleide folk som vil ha betalt for et minsteantall påmeldte.

Det ble fremmet forslag om å lage et system der man f.eks. sender ut et skjema med bl.a. bindende påmeldinger med evnt. depositum eller forhåndsbetaling, slik at clinicene kun går av stabelen hvis det er nok påmeldte. Dette må skje i god tid slik at eventuelle clinicholdere kan booke om sine datoer om aktuelle clinicer blir kansellert.