2011 - ekstraordinært årsmøte 6/11-2011

01.03.2015 14:00

Tilstede: Bjørn Reinertsen, Therese Alsterlund Matre, Lene Bratteli, Jane Reinertsen, Janne Eikeland, Mariann Telstø, Charlotte Øgård, Yngvild Bjørsvik, Elin Eriksen Wathne og Tonje Solberg

4 fullmakter innlevert og godkjent.

Møtestart kl. 13.10.


Sak 1. Godkjenning av ekstraordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte ble herved godkjent. Jamfør mail fra advokat Tor Einar Ravnevand. Vedlegg 1.


Sak 2. Valg av møteleder og referent.

Til møteleder ble valgt leder Bjørn Reinertsen

Til referent ble valgt styremedlem Mariann Telstø


Sak 3. Sponsoravtalen med Fagerheim gård.

Det ekstraordinære årsmøtet ble informert om sponsoravtalen som ble inngått med Fagerheim gård i forkant av kåringen som ble avholdt i august. Pr. dags dato har Fagerheim gård brutt avtalen ved å trekke seg som hovedsponsor. Jamfør vedlegg. Vedlegg 2.


Sak 4. «Krig» og ødeleggelser i miljøet.

Det ekstraordinære årsmøtet ble informert om en e-post som ble sendt til NFF, samt flere andre mottagere. E-posten angikk avtalen mellom NFF og Fagerheim gård. Da denne mailen inneholdt informasjon som ikke medførte riktighet, så NFF seg nødt til å besvare denne, til tross for at dette var en konflikt mellom 2 parter.

Styret ønsker nå å skape en holdningsendring blant medlemmene i NFF. Det vil derfor bli stemt over endringer i forbundets vedtekter.


Sak 5. Vedtektsendringer.

Forslag til nye vedtekter under § 13 Utestengelse og Eksklusjon.

«Alle former for uthenging av medlemmer i NFF som skjer i det offentlige rom (f.eks Facebook), vil føre til ved første gangs brudd: utestengelse fra 1-6 mnd, ved andre gangs brudd: eksklusjon. NFF vil ikke ta stilling til innholdet i disse påstandene.»

Enstemmig vedtatt.

«Medlemmer som tidligere har vært ekskludert, kan ikke stille til valg av styret i NFF.»

Enstemmig vedtatt.

«Medlemmer vil ved andre gangs eksklusjonsvedtak bli utestengt på livstid.»

Enstemmig vedtatt.

«Et ekskludert medlem som får godkjent sin søknad om nytt medlemskap etter eksklusjonstiden er over, har ingen stemmerett i 1 år.»

Enstemmig vedtatt.

Forslag til nye vedtekter under § 6 Styret.

«Ved valg av nytt styre skal avtroppende styremedlemmer ha en rådgivende rolle fram til kommende kåring har blitt avholdt.»

Enstemmig vedtatt.

«Avgjørelser styret tar angående driftingen av NFF i tiden mellom to årsmøter, vil ikke bli tatt opp til diskusjon med enkeltmedlemmer.»

Enstemmig vedtatt.

Forslag til nye vedtekter under § 8 Ekstraordinært årsmøte.

« Styret kaller inn til ekstraordinært årsmøte.»

Enstemmig vedtatt.

Forslag til ny vedtekt under § 4 Medlemskap.

«Alle nye medlemmer har 3 mnd karantenetid, der de ikke har stemmerett.»

Enstemmig vedtatt.

Det nye vedtektene er gjeldene fra dags dato og har ikke tilbakevirkende kraft.


Sak 6. Valg av hele styret.

Hele styret satte sine verv til disposisjon dersom det skulle foreligge mistillit. På det ekstraordinære årsmøtet foreligger det ingen mistillit, derfor fortsetter alle i sine verv fram til årsmøtet kommende år. Nestleder, som det har blitt stilt mistillit av medlemmer pr mail i forkant av det e.o. årsmøtet, har beklaget seg til de involverte parter og fortsetter i sitt verv.


Sak 7. Innsendte saker.

1) Mistillit til enkelte styremedlemmer.

Ble gjennomgått, og det foreligger ingen mistillit på det ekstraordinære årsmøtet. Enstemmig vedtatt.


2) Drifting av Norsk Frieser Forbund.

Dette vil bli satt på sakslisten til det kommende årsmøtet neste år. Medlemmer vil kunne sende inn forslag til hvordan dette skal kunne løses praktisk. Enstemmig vedtatt.


3) Negativ opptreden.

Det har blitt enstemmig valgt fram nye vedtekter som skal regulere akkurat dette.


Møtet hevet kl 16.06.

________________________________

Styrets leder

Bjørn Reinertsen

___________________________ ___________________________

Styremedlem Styremedlem

Charlotte Øgård Janne Eikeland